Tăng Follow Facebook

  • Tài khoản phải đạt đủ yêu cầu mới tăng được theo dõi
  • Tất cả giá được tính trên 1000 lượt theo dõi
  • Loại chậm có thể lên rất chậm, tuỳ thời điểm (chúng tôi không giải quyết nếu khách thấy chậm quá)
  • Vui lòng điền đủ thông tin để Store thực hiện đơn hàng tự động

Thông tin tài khoản

*